บทเรียนชีวิตคริสเตียน

CHAPTER 1 ความเชื่อในพระคริสต์

CHAPTER 2 การสัมพันธ์กับพระเจ้าในการอธิษฐาน

CHAPTER 3 ฟังพระวจนะของพระเจ้า

CHAPTER 4 ชีวิตในคริสตจักร

CHAPTER 5 การเป็นพยานเพื่อพระเยซู

CHAPTER 6 ให้พระคริสต์เป็นผู้ครอบครอง

CHAPTER 7 ชีวิตในฝ่ายวิญญาณ

CHAPTER 8 การมีชัยชนะในฝ่ายวิญญาณ

CHAPTER 9 การประพฤติปฏิบัติของคริสเตียน

Chapter 10 เรียนรู้จักพระประสงค์ของพระเจ้า

Create your website at WordPress.com
เริ่มได้
%d bloggers like this: