หลักสูตรการเรียนการสอน

คณาจารย์ที่ทำการอบรม สอนพระคำของพระเจ้า เพื่อสร้างผู้นำ ISOM  (ไอสม)

ระยะเวลาการศึกษา     : 1 ปี 6 เดือน โดยแบ่งเป็น 5 ภาคการศึกษา
ค่าใช่จ่ายในการศึกษา: ค่าลงทะเบียนเรียน 200 บาท (ชำระครั้งเดียว)
ค่าธรรมเนียมการเรียนและแบบเรียน : 800 บาท ต่อภาคเรียน (ในเขตกรุงเทพ) พิเศษ ต่างจังหวัด 400 บาท

TRIMESTER ONE
Foundations of the Faithรากฐานแห่งความเชื่อ
Supernatural Livingชีวิตที่เหนือธรรมชาติ
New Testament Surveyการสำรวจพันธสัญญาใหม่
Praise and Worshipการสรรเสริญและนมัสการ
 TRIMESTER TWO
Power of Prayerขุมพลังแห่งการอธิฐาน
Ministry of Helpsพันธกิจการช่วยเหลือ
Old Testament Surveyการสำรวจพันธสัญญาเดิม
Essence of the Gospel แก่นของพระกิตติคุณ
Jesus Our Healer Todayพระเยซูแพทย์ผู้ทรงรักษาวันนี้
TRIMESTER THREE
Introduction การแนะนำ
Church-Based Trainingการฝึกอบรมในคริสตจักร
Cell Growth & Principle of 12กลุ่มย่อย
Power Evangelismการประกาศที่มีพลัง
Leader’s Integrityผู้นำที่สมบูรณ์แบบ
 Leadership Visionนิมิตของผู้นำ
Church Plantingการปลูกคริสตจักร
Being Led by the Spiritการทรงนำโดยพระวิญญาณ
Promise Keeperผู้รักษาพันธสัญญา
TRIMESTER FOUR
Wilderness Mentalitiesทัศนคติที่ขัดสน
Developing Leaders  การพัฒนาผู้นำ
Reconciliationการคืนดี
Spiritual Warfare   สงครามจิตวิญญาณ
Missions and the Harvestการระดมคนเพื่อการเก็บเกี่ยว
TRIMESTER FIVE
Christ Connectionการเชื่อมโยงพระคริสต์
Living to Giveการมีชีวิตแห่งการให้
Biblical Eldership การปกครองตามหลักพระคัมภีร์
Supernatural Faithความเชื่อที่เหนือธรรมชาติ
Ministry to Childrenพันธกิจสำหรับเด็ก
Discipleshipการสร้างสาวก
Create your website at WordPress.com
เริ่มได้
%d bloggers like this: